Lämna sidan

Med barnen i fokus


Barnperspektivet

På Denbro Fristad arbetar vi medvetet för att lyfta medföljande barns rättigheter till stöd och hjälp, utifrån sin specifika situation. Vi tar emot alla medföljande barn, oavsett kön eller ålder.

Hos oss får medföljande barn en särskilt utsedd kontaktperson, som ansvarar för att se till att barnets behov lyfts fram och blir tillgodosedda. Rutiner finns för att genomföra särskilda inskrivningssamtal och säkerhetssamtal med barnen. Vid längre placeringar och efter överenskommelse med förälder genomförs stödsamtal enligt Trappan-modellen. 

Personalen har god kännedom om de aktiviteter som finns för barn i kommunen, och lotsar familjen till lämpliga aktiviteter efter de intressen som finns. 

På Denbro Fristad arbetar vi aktivt för att stärka och stötta i föräldrarollen. Skulle personalen känna oro för barnen, finns rutin för orosanmälan till socialtjänst. 

Skolgång

För att barnen som bor hos oss på skyddat boende ska kunna fullfölja sin skolgång finns ett upparbetat samarbete med personal inom kommunen, som arbetar specifikt med barn placerade i skydd och med sekretessmarkerade personuppgifter. Vid inskrivning i skola och barnomsorg upprättas en gemensam handlingsplan tillsammans med förälder och personal på skolan/förskolan. Handlingsplanen innefattar allt från rutiner vid sjukfrånvaro till hur man agerar om en hotfull situation uppstår.  

 

TMO- traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg är en förståelseram för hur viktiga vuxna skapar förutsättningar för läkning i vardagen för den som utsatts för trauma. Genom att ha kunskap om hur traumatiska händelser påverkar barn kan vi förstå och möta grundläggande behov hos de barn och unga vi möter i vår verksamhet. På Denbro Fristad arbetar vi efter Rädda Barnens modell kring traumamedveten omsorg.

Läs mer här

 

"Det finns inte svåra barn. Det finns bara barn som har det svårt. Varma vuxna gör skillnad" (RVTS SØR)

 

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

Samverkan

Möjlighet till skolgång

Tack vare ett gott och väl upparbetat samarbete med skolorna i kommunen kan vi säkerställa skolgång för de barn som placeras på Denbro Fristad. En gemensam handlingsplan gör personal och föräldrar trygga i hur barnens skolgång ska hanteras. 

Läs mer

 

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg