Lämna sidan

Denbro Fristad-modellen


På Denbro Fristad arbetar utifrån vad vi valt att kalla Denbro Fristad-modellen. Det innebär att vi målmedvetet arbetar med klienterna utifrån tre faser; inventeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. Varje fas fyller en viktig funktion i arbetet med att leda klienterna till ett självständigt liv, fritt från våld

 

Inventeringsfas


Inventeringsfasen påbörjas direkt när klienterna anländer till Denbro Fristad. Vid inskrivningssamtal inhämtas information om var klienten befinner sig i uppbrottsprocessen och vad klienten önskar hjälp med. Personalen håller säkerhetssamtal med både vuxen och eventuella medföljande barn, för att göra placeringen så säker som möjligt. Utifrån en framtagen mall görs en behovsinventering, där både vuxna och barns behov av stöd lyfts fram. Det kan handla om ansökan om sekretessmarkering, byte av postadress, översyn av den ekonomiska situationen, polisanmälan och mycket mer. Även BBIC-kartläggning kan genomföras. Vid efterfrågan från socialtjänsten påbörjas riskbedömningar utifrån SARA eller PATRIARK


Genomförandefas

När personalen fått en bild av klientens behov av stöd skrivs en genomförandeplan tillsammans med klient och uppdragsgivare. Där formuleras tydliga mål och hur dessa ska uppnås. Personalen har fortsatta säkerhets- och stödsamtal med klienten. Här blir det också aktuellt med att påbörja skola/barnomsorg och sysselsättning/arbete. Under genomförandefasen hålls regelbundna uppföljningssamtal med placerande socialtjänst.   


Avslutningsfas

Då klienten ska göra en planerad flytt från Denbro, till egen lägenhet eller annan boendeform, hålls förberedande samtal med både vuxna och barn. En säkerhetsplanering för utflytt genomförs och klienten får möjlighet att utvärdera vistelsen hos Denbro Fristad. Även placerande socialtjänst uppmanas att fylla i en utvärdering vid placeringens slut, kring hurvida Denbro Fristad motsvarade förväntningarna och vilka förbättringsområden som kan finnas. Personalen är praktiskt behjälpliga, i den mån det är möjligt, med flytten. Överlämning sker efter överenskommelse med klient och socialtjänst till de instanser som behöver ha information om klienten för att denne ska klara sig så bra som möjligt vid placeringens slut. 

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

riskbedömningar

Personalen på Denbro Fristad är utbildade av professor Henrik Belfrage i att göra riskbedömningar enligt SARA och PATRIARK, för att kartlägga våldet och de risker som finns. 

Läs mer  

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg